Integrasi Ilmu umum dan agama

Ilmu adalah maklumat yang diperolehi daripada fikiran yang tidak diketahui kepada sesuatu yang diketahui.Maka ilmu umum dan agama perlu ada hubungan yang akan membawa kepada tamadun yang lebih besar.

Abstrak

Kajian ini membincangkan tentang Pemikiran Islam yang meliputi pemikiran tentang akidah dan pemikiran tentang syariat (sistem hukum). Perubahan pemikiran dengan Islam bererti mengubah akidah masyarakat menjadi akidah Islam, dan aturannya menjadi aturan Islam. Sejak Rasulullah saw diutus untuk melakukan perubahan pemikiran dalam diri bangsa Arab ketika itu. Pemikiran Lâ ilâha illallâh yang baginda Rasulullah saw tanamkan mengubah mereka yang sebelumnya menyembah patung beralih kepada penyembahan kepada Allah SWT sahaja. Rasulullah telah mengubah pandangan mereka tentang kehidupan, dari cara pandangan yang dangkal menuju cara pandangan yang mendalam lagi jernih yang merupakan cerminan dari akidah Islam. Pandangan mereka tidak terbatas tentang dunia, bahkan menembusi negeri akhirat. Rasulullah saw mengubah pemikiran masyarakat bahwa Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahNya. Ikatan-ikatan kepentingan, kesukuan, dan patriotisme berubah menjadi ikatan ideologis yang memandang semua kaum mukmin bersaudara laksana satu jasad. Juga, melalui penanaman pemikiran akidah dan syariat Rasulullah berhasil mengubah tahap ukur aktivitas kehidupan masyarakat dari manfaat-egoisme ke tahap ukur halal-haram, dari hawa nafsu ke wahyu. Masyarakat Arab pra Islam yang sebelumnya membangun hubungan kenegaraan di atas kepentingan material dan ketamakan menjadi tegak di atas asas penyebaran akidah dan syariat Islam dan mengembangkannya ke seluruh umat manusia. Begitu pula, pemikiran Islam yang ditanamkan Rasulullah tentang kehidupan setelah dunia telah mengubah persepsi tentang kebahagiaan pada diri umat, dari sekedar memenuhi syahwat dengan segala kenikmatan dunia beralih kepada mencari reda Allah SWT. Jelaslah bahawa kaum muslim di bawah pembentukkan Nabi tidak takut akan kematian, dan berharap syahid di jalan Allah SWT. Sebab, mereka memahami bahwa dunia ini hanyalah jalan menuju akhirat. Demikianlah, melalui pemikiran Islam baik berupa akidah mahu pun syariah, Rasullah saw berhasil membentuk pemahaman, tahap ukur dan keyakinan masyarakat ketika itu menjadi Islam hingga terdirinya Daulah Islamiyah di Madinah. Selain itu, banyak sekali nash-nash Al Quran maupun perbuatan Nabi yang menunjukkan adanya pergolakan pemikiran (shirâ’ul fikriy) untuk menentang ideologi, peraturan dan kekufuran. Juga, beliau menentang akidah yang rosak, idea-idea yang keliru dan pemahaman yang sesat. Beliau melakukannya dengan cara menjelaskan kepalsuan, kesalahan dan pertentangannya dengan Islam untuk memurnikan dan menyelamatkan masyarakat dari idea-idea tersebut, serta dari pengaruh dan keburukannya.
Katakunci: Transformasi Masyarakat, Pemikiran Islam,Dakwah Rasulullah dan Masyarakat Arab

PERANAN ILMU MANTIK DALAM PENGAJARAN USULUDDIN :

Siti Sa’adiah Shafik


ABSTRAK


Ilmu mantik merupakan instrumen yang membincangkan soa-soal akal dari sudut benar atau dusta sesuatu pernyataan. Dalam pengajaran usuluddin memerlukan kepada asas ilmu mantik supaya pelajar-pelajar mampu untuk berdebat, memeberikan pendapat dan pemikiran keritis. Contohnya Ilmu kalam merupakan ilmu yang membicarakan tentang soal akidah umat Islam dengan berpandukan hujah dan dalil dari al-Quran dan al-Sunnah di samping diperkuatkan lagi dengan hujah logik akal. Kajian ini memfokuskan tentang bentuk pengajaran usuluddin yang merupakan tungak kekuatan akidah. Maka penulis hanya menumpukan kepada pengajaran ilmu mantik sahaja .Justeru, pemahaman ilmu mantik dalam pengajaran usuluddin penting, maka kajian ini cuba mengemukakan dapatan kajian yang bertujuan untuk mengkaji pandangan 5 orang pelajar degree usuluddin tahun akhir tentang ilmu mantik dan usuluddin. Kajian ini mengumpul data melalui temubual dan dianalisis secara deskriptif. Secara umum, dapatan menunjukan semua pelajar berpendapat ilmu mantik perlu dalam pengajaran usuluddin. Bagaimanapun, wujud perbezaan yang signifikan bagi pemahaman terhadap konsep pemikiran, pengajaran pensyarah dan hubungkait antara ilmu-ilmu usuluddin. Kesimpulanynnya, semua pelajar degree mempunyai pandangan yang positif terhadap pengajaran pensyarah dalam usuluddin. Selain itu, pengumpulan data yang dilakukan di dalam perpustakaan, bahan – bahan rujukan dan lain – lain membantu penulis untuk mendapatkan fakta-fakta lain dari sumber al-Quran. Justeru, penulis berharap penulisan kajian ilmiah ini dapat membantu umat Islam dalam menangani permasalahan akidah yang berlaku serta dapat mendedahkan bagaimanakah cara yang digunakan oleh ulama untuk menangkis serangan – serangan yang melibatkan logik akal.

Katakunci: Ilmu mantik , pengajaran dan usuluddin.

Abstrak


Dengan perkembangan dunia hari ini, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam (FKI) perlu mengambil inisiatif untuk kecemerlangan dalam akademik dan penyelidikan, keperluan kepada bahan pengajaran dan penyelidikan yang terkini adalah satu keutamaan.Dalam perkembangan ini, internet dilihat sebagai satu sumber bagi mendapatkan bahan-bahan untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia juga dapat dijadikan sebagai sumber kepada maklumat-maklumat untuk menjalankan penyelidikan. Tidak dinafikan bahawa pensyarah-pensyarah di FKI UDM tidak ketinggalan dalam mengaplikasikan kemudahan internet ini dalam menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran. Populasi kajian ini terdiri daripada semua pensyarah Pengajian Islam FKI UDM seramai 41 orang daripada lapan program.. Kesemua responden menyatakan bahawa mereka pernah menggunakan internet untuk mencari bahan pengajaran. Peratusan perolehan bahan pengajaran dari internet adalah rendah; Ini disebabkan sebahagian besar teks pengajaran adalah daripada kitab-kitab yang telah sedia dicetak Dalam hal ini, bahan pengajaran daripada internet mungkin menjurus kepada maklumat dan isu-isu terkini berkaitan kursus yang diajar, nota-nota tambahan atau keratan-keratan akhbar yang berkenaan. Majoriti pensyarah pengajian Islam telah memanfaatkan kemudahan internet yang disediakan oleh pihak universiti untuk mendapatkan bahan pengajaran mereka.


PENGENALAN

Penggunaan internet merupakan suatu keperluan kepada dunia pendidikan masa kini. Melalui internet berbagai maklumat yang berkaitan dengan pendidikan dapat diperolehi dengan mudah. Maklumat-maklumat tersebut dapat membantu para pendidik dalam proses pengajaran di peringkat rendah dan pengajian tinggi.

Lambakan maklumat dalam pelbagai disiplin ilmu yang terdapat di dalam internet juga dapat membantu proses penyelidikan jika dapat dipastikan kesahihan maklumat tersebut. Oleh itu, setiap pensyarah perlu memanfaatkan kemudahan internet secara maksima dalam proses pengajaran dan penyelidikan mereka.

Dengan penguasaan internet akan memudahkan pensyarah melayarinya bagi mendapatkan bahan-bahan untuk digunakan dalam pengajaran dan juga menjalankan penyelidikan. Sebagai menyahut seruan UDM yang meggalakkan setiap pensyarah terlibat dengan penyelidikan, maka setiap pensyarah mestilah melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang internet.

Dengan itu, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam disarankan mengambil inisiatif untuk memperkasakan kemahiran internet di kalangan warga pengajian Islam FKI supaya mereka tidak ketinggalan dalam era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

Siri 2

Dalam definisi dan pengenalan terhadap akal, ilmu mantik dan ilmu kalam serta perkaitan diantaranya, memuatkan serba sedikit tentang latar belakang salah seorang tokoh ilmuwan Islam yang dipilih di dalam kajian ini, di mana ia bertujuan untuk mengupas akan ketokohannya di dalam ilmu kalam. Tokoh yang di maksudkan itu ialah Imam Fakhr al-Din al-Razi. Umumnya, seperti yang kita ketahui nama sebenar Imam Fakhr al-Din al-Razi ialah Muhd Fakhr al-Din bin Dhiya’ al-Din ‘Umar bin al-Husin bin al-Hasan dan dilahirkan di daerah yang dikenali sebagai Rayy iaitu pada tahun 544 hijrah bersamaan dengan 1449 Masihi. (Dr. Muhd al-‘Aribi (ed)1993, 5) Para sejarawan telah mencatat pelbagai gelaran yang telah diberikan kepada beliau berdasarkan beberapa sumbangan yang telah beliau berikan. Di mana gelaran Imam Fakhr al-Din al-Razi adalah merupakan gelaran yang paling masyhur yang digunakan di kalangan para ilmuwan dan terdapat juga pendapat lain yang mengatakan bahawa gelaran al-Razi adalah dinisbahkan kepada tempat lahir beliau iaitu Rayy. (Muhd al-Mu’tasim Billah al-Baghdadi(ed),t.tkh , 13).

Perkara penting yang menjadi topik utama perbincangan kajian ilmiah ini ialah ketokohan Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam ilmu kalam, di mana pengkaji mengupas satu persoalan yang membuktikan ketokohan beliau dalam ilmu kalam iaitu persoalan mengenai adakah Allah itu mengambil tempat dan berjisim sepertimana makhlukNya mengambil tempat, di samping membawa dalil – dalil naqli dan ‘aqli yang bertujuan untuk memperkukuhkan lagi hujah yang dibawa oleh beliau. Oleh demikian, penulis berharap apa yang dikupaskan itu dapat memberikan input yang bermakna dalam memperjuangkan syiar Islam di muka bumi ini.

Siri 1

PENGENALAN
Kemunculan ilmu kalam di dalam arena pemikiran Islam telah mencatat satu anjakan paradigma dalam arena keilmuan. Tumbuhnya ilmu kalam di kalangan ilmuwan Islam adalah disebabkan berlakunya kekacauan dalam pemahaman dan pemikiran akidah, di mana ia telah bercampur dengan falsafah dan mantik Yunani dalam merumuskan beberapa perkara yang menyentuh akidah Islam.( Mat Rofa Ismail 1997, 57). Ilmu kalam dapat didefinisikan sebagai satu ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan ( Allah ), sifat – sifat yang sepatutnya ada padaNya, sifat – sifat yang mustahil bagiNya, sifat – sifat yang mungkin ada padaNya dan membicarakan tentang kerasulan dari sudut mengetahui sifat – sifat yang mesti ada padanya, sifat yang mustahil baginya dan sifat yang mungkin ada padanya. (Ahmad Hanafi 2001, 3).

Ibn Khaldun mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang mempunyai alasan – alasan yang bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan – kepercayaan keimanan dengan menggunakan dalil – dalil logik akal di samping terkandung di dalamnya perbangkangan terhadap pendapat golongan yang menyeleweng daripada akidah ahl al-Sunnah wa al-Jamaah (Ahmad Hanafi 2001, 3).


Oleh demikian, dapatlah kita memahami serba sedikit mengenai definisi ilmu kalam yang telah diberikan oleh beberapa tokoh ilmuwan Islam. Sejarah telah membuktikan bahawa ilmu kalam tidak muncul dengan drastiknya tetapi ia telah melalui beberapa fasa iaitu dimulai dengan proses di mana ilmu mantik dibawa masuk ke dalam perbendaharaan ilmu Islam ketika proses penterjemahan karya asing ke bahasa Arab, hal ini telah menimbulkan kegawatan dalam pemahaman mantik dan falsafah pada awal permulaan pemindahan ilmu tersebut. .( Mat Rofa Ismail 1997, 60-61). Disebabkan oleh demikian, munculnya ilmu kalam adalah untuk membahaskan tentang apa yang dikaitkan dengan akidah dan persoalan – persoalan mengenainya.

SIRI 3

Pendidikan

Para sejarawan telah menukilkan di dalam kebanyakan kitab mengenai Imam Fakhr al-Din al- Razi yang merupakan seorang yang cintakan ilmu dan sentiasa dahagakan ilmu sehingga begitu banyak sekali bidang – bidang yang telah diceburi oleh beliau. Antara bidang yang telah diterokai oleh beliau ialah Bahasa Arab yang dikupaskan mengenai nahu, balaghah dan syair serta ilmu yang berkaitan dengan pemikiran seperti falsafah, ilmu kalam, mantik, usul fiqh, tafsir, sejarah, matematik, biologi, kimia, perubatan, ilmu firasat dan ilmu ramalan, akan tetapi Imam Fakhr al-Din al-Razi lebih dikenali di dalam bidang yang berkaitan dengan falsafah, usul fiqh, tafsir dan ilmu kalam.

Di mana seperti yang diketahui Imam Fakhr al-Din al-Razi memulakan pendidikan awalnya dengan ayahnya yang tercinta sebelum ayahnya menghembuskan nafas yang terakhir iaitu pada tahun 559 hijrah dan selepas kematian ayahnya beliau memasuki Institusi al-Kamali al-Sumnani untuk mempelajari ilmu dalam bidang feqah[15] dan setelah beberapa tahun belajar di institusi tersebut, Imam Fakhr al-Din al-Razi kembali ke tanah air semula untuk mempelajari ilmu usul dan falsafah dengan bergurukan Majdi al-Din al-Jaili dan seterusnya berpindah ke Muraghah untuk mendalami ilmu falsafah yang dibawa oleh Farabi dan Ibn Sina.

Pada tahun 570 hijrah, beliau dikatakan telah berhijrah ke negara berdekatan dengan Sungai Jihun, Bukhara dan Samarkhand untuk menyempurnakan lagi pengajiannya. Akan tetapi telah timbul fitnah ke atasnya dan menyebabkan beliau terpaksa meninggalkan tempat tersebut dan berhijrah ke India, di mana telah temaktub di dalam kitabnya iaitu al-Tafsir al-Kabir mengenai pengalamannya di India. Di dalam masa yang sama, Imam Fakhr al-Din al-Razi telah menyimpan hasrat untuk berhijrah ke Maghribi yang bertujuan untuk menemui Ibn Rusyd, akan tetapi terpaksa menangguhkan perjalanan beliau kerana mendengar khabar berita akan kematian Ibn Rusyd. Selepas beberapa tahun, beliau melunaskan hasrat di hati untuk berhijrah ke Maghribi dengan bertujuan untuk menghadiahkan hasil karyanya iaitu Asas al-Taqdis kepada raja yang memerintah ketika itu iaitu Sultan Saif ( pada zaman pemerintahan Ayubi ).

Daripada kisah pengembaraan mencari ilmu yang dilakukan oleh beliau, sudah tentu beliau mempelajari ilmu – ilmu tersebut dari tokoh – tokoh yang terkemuka sehingga beliau juga turut menjadi seorang tokoh yang disegani. Antara guru – guru yang dipelajari olehnya ialah ayahnya sendiri iaitu Diya’ al-Din Umar, Muhyi al-Sanah Abi Muhammad al-Baghwi, Majdi al-Din al-Jaili dan sebagainya. Oleh demikian itu, tidak hairanlah Imam Fakhr al-Din al-Razi juga mempunyai anak murid yang ramai iaitu lebih daripada 300 orang pelajar dan mereka akhirnya juga mengikuti jejak langkah beliau dalam menyumbangkan idea dan buah fikiran. Antara anak – anak murid beliau ialah Zain al-Din al-Kashi, Syahab al-Din al-Naisaburi, Muhd bin Ridwan, Syarf al-Din al-Harwi dan Syams al-Din al-Khuyubi.

Oleh demikian, dapatlah kita ketahui bahawa Imam Fakhr al-Din al-Razi merupakan seorang yang cintakan ilmu sehingga beliau sanggup merantau meninggalkan kampung halaman semata – mata bertujuan untuk mencari ilmu dari tokoh – tokoh yang hebat di dalam pelbagai bidang samada di dalam bidang bahasa mahupun yang berkaitan dengan pemikiran.